شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

سنجش میزان اولویت BPM برای سازمان

در بخش قبلی روش ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی BPM ارائه شد.

مستقل از نتایج سطح آمادگی سازمان، عامل دیگری که باید به آن توجه شود، میزان اولویت BPM برای سازمان است.

سازمان های مختلف بر اساس شاخص های کسب و کار خود، اولویت ها متفاوتی برای راه اندازی BPM دارند.

برای بعضی از سازمان ها ممکن است BPM مهمترین ضرورت کاری و برترین شرط کارآمدی باشد ولی برای برخی دیگر، BPM تا اندازه ای بهبود دهنده فعالیت های کاری است، بدون آن که استفاده از آن اجباری باشد.

برای محاسبه میزان اولویت BPM لازم است مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:

مرحله اول: برای هر یک از هشت شاخص زیر، بر حسب شرایط سازمانی خود امتیازی بین صفر تا ده اختصاص دهید (امتیاز بالاتر نشان دهنده تاکید و اهمیت بیشتر است):

• تعداد کارمندان و میزان توزیع شدگی جغرافیایی سازمان
• تعداد و تنوع محصولات سازمان
• تعداد و گستردگی ذینفعان سازمان
• شدت رقابت با رقبای کاری
• میزان حساست فرایندهای کاری و ماموریت سازمان
• میزان نیاز به کنترل و دیده بانی فرآیندهای جاری
• شدت تغییرات در فرآیندها و قوانین کسب و کار
• میزان اهمیت اتوماسیون فرآیندها برای سازمان

مرحله دوم: امتیازهای تخصیص داده شده را با هم جمع بزنید و سطح اولویت (اهمیت) BPM در سازمان خود را مطابق سطوح تعریف شده ذیل به دست آورید.

امتیاز صفر تا بیست: اختیاری

معنا:
به کارگیری BPM برای سازمان اختیاری است. عدم استفاده از آن مشکل جدی در کوتاه مدت ایجاد نمی کند. فعالیت های روزمره سازمان بدون BPM نیز قابل انجام است و ضرورتی به سرمایه گذاری در این حوزه نیست.

امتیاز بیست تا چهل: مورد نیاز

معنا:
هر چند چالش جدی در وضعیت موجود فرآیندهای سازمان مشاهده نمی شود، ولی به کارگیری BPM می تواند فرصت های جدیدی را در حوزه اصلاح و بهبود روال ها و فرآیندهای جاری به ارمغان آورد.

امتیاز چهل تا شصت: مهم

معنا:
به کارگیری BPM در سازمان تاثیر بسزایی در بهبود فرآیندها و ارتقا کارایی کسب و کار خواهد داشت. سرمایه گذاری در این حوزه برای سازمان ضروری است.

امتیاز شصت تا هشتاد: حیاتی

معنا:
با توجه به نیازهای جدید کسب و کار، در صورت عدم به کارگیری BPM، سازمان در آینده نزدیک ناکارامد می شود و در فضای رقابتی و اطلاعاتی قرن 21 با چالش های جدی مواجه می گردد. استفاده از BPM شرط کارامدی و بقا سازمان در آینده است.