شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

آشنایی بیشتر با BPR

گفتیم که BPR یا Business process re-engineering به معنای «مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار» است.
BPR را مشهورترین و جنجال برانگیزترین نظریه مدیریتی در طول سال های اخیر به شمار آورده اند.
BPR اصل مشهور و چند صد ساله «تقسیم کار آدام اسمیت» را نقض می کند و سازمان های سنتی مبتنی بر وظیفه را به طور کامل از میان بر می دارد.
BPR تحولات تدریجی را نمی پذیرد و با در نظر گرفتن دگرگونی های پرشتاب، فناوری و اقتصاد، تحولات بنیادین را مد نظر قرار می دهد.
در مهندسی مجدد اعتقاد بر این است که با BPR نمی توان گام های کوچک و محتاط به اجرا در آورد.
این قضیه، همان ماجرای صفر و یک است؛ یعنی یا اصولاً تغییری انجام نشود و یا اگر قرار است تحولی صورت پذیرد، از ریشه و بنیان انجام شود.
به عبارت دیگر، مهندسی مجدد یعنی از نقطه صفر و آغاز شروع کردن، یعنی کنار نهادن روش های قدیمی و نگاهی نو به کارها انداختن.
از سال 1993 تفکر BPR فراگیر شد و این متد در تمام دنیا مورد توجه مدیران قرار گرفت.
برخی معتقدند دلیل استفاده و پذیرش BPR – به عنوان یک درمان اساسی برای بیماری عملکردها و توسعه اقتصادی در سازمان های بزرگ – فروش کتاب مایکل همر (Michael Hammer) در زمینه مهندسی مجدد در سال 1993 به تعداد 2 میلیون نسخه و به 17 زبان بود.
از مایکل همر به عنوان پدر، مظهر و مفسر مهندسی مجدد یاد می شود.