شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

معرفی BPMS

BPMS یا سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business Process Management System) یک مجموعه سیستماتیک است که برای تعریف، مدیریت، بررسی و بهینه سازی فعالیت های سازمان به کار گرفته می شود.
در واقع BPMS مجموعه نرم افزاری است که از تمام چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار سازمانی پشتیبانی به عمل می آورد.
امروزه فرآیندهای موجود در سازمان ها دارای این ویژگی ها هستند: پیچیده اند، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، به صورت نامنظمی گسترش یافته اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت محلی سازی شده اند.
این تغییرات به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فرآیندهای کسب و کار تاثیر می گذارند.
BPMS با هدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است.
این گونه از سیستم ها سعی دارند تمام چرخه حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل سازی تا زمان اجرا و بهینه سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مدیریت کنند.
سیستم های BPMS تنها ابزاری مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که بخشی (و نه تمام) چرخه مدیریت فرآیندهای کسب و کار را اجرا می کنند.
بخش دیگری از این چرخه، مبتنی بر نظریه های مدیریتی و فرآیندی است که از جمله این نظریه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
انتخاب شاخص های کلیدی ارزیابی (KPI) برای فرآیندها، تعیین اولویت راهبردی فرآیندها برای پیاده سازی در ابزار، تعیین روش های اصلاح و یا تغییر فرآیندها و مرتبط نمودن شاخص های کارآیی با اهداف سازمانی.
باید در نظر داشت که هدف از راه اندازی سیستم گردش فرآیندها در سازمان نه تنها اتوماسیون بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندهای سازمان است.
در این راستا بر مبنای شاخص های ارزیابی، فرآیندهای سازمانی به طور مداوم در معرض سنجش و ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن کشف گلوگاه ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها و سنجش میزان اثربخشی بازمهندسی فرآیندها و اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی و سازمانی و رفع اشکالات طراحی است.
اصولاً با به کارگیری صحیح BPMS انتظار می رود: بهره وری سازمان افزایش یابد، اطلاعات یکپارچه شود و راه رسیدن به ایده ها، راهکارها و بازارهای نو کوتاه تر گردد.