شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

سناریوهای به کارگیری BPMS

گارتنر، یکی از شرکت های پژوهشی مهم و معتبر، چهار سناریوی کاربرد BPMS را از هم تفکیک کرده است؛ به شرح ذیل:
1. پیاده سازی نرم افزار:
به معنای توسعه یک نرم افزار برای پوشش یک فرآیند خاص،
از آنجا که BPMS ها بر مدل مبتنی هستند، تغییر و اصلاح نرم افزار هم با دستکاری در مدل نرم افزاری میسر است.
معمولاً در این مورد سازمان ها ترجیح می دهند از سیستم های موجود در قالب یک مدل نرم افزار مرکب (کامپوزیت) استفاده کنند.

2. برنامه بهبود مستمر:
هنگامی که «شفافیت و چابکی» در بهبود فرآیندهای اصلی سازمان مورد نظر باشد، از BPMS استفاده می شود.

3. پشتیبانی از معماری سرویس گرا (SOA)
واحد IT سازمان با به کارگیری BPMS می تواند همکاری بیشتری در اولویت بندی برنامه های SOA و مهندسی مجدد نرم افزارهای موجود را به دست آورد.

4. برنامه مهندسی مجدد:
مدل سازی و پیاده سازی فرآیند توسط BPMS بسیار جذاب است.
این سناریو - که تصمیم گیری در مورد آن بر عهده مدیریت کلان سازمان است – ممکن است با سناریوهای 3 و 2 همپوشانی پیدا کند.

در هر چهار سناریو نیازها و ظرفیت های مشترکی به چشم می خورد:
• استفاده از مدل های کسب و کارفهم برای افزایش اشتراک نظرها
• مدیریت یکپارچه منابع مختلف شامل عوامل انسانی، سیستم ها و جریان داده ها
• ساده تر کردن مدیریت استثناها
• قرار دادن سیستم های موجود در قالب یک نرم افزار مرکب (کامپوزیت) مبتنی بر مدل
• پایش به موقع فرآیند
• مشارکت بهتر IT و کسب و کار در چرخه بهبود و توسعه ابزارهای جدید
• توانایی مدیریت فرآیندهای بلندمدت
• مدیریت تعاملات با مشتریان.