شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

کارکردهای اصلی BPMS

چهار فعالیت کلیدی در رابطه با یک BPMS وجود دارد که عبارتند از:
1. تعیین فرآیندهای کاری
2. مدیریت و نظارت بهنگام بر اهداف تنظیم شده فرآیندهای کاری
3. زمان بندی دقیق فرآیندهای کاری و منابع مورد نیاز جهت اجرای هر نمونه از فرآیند کاری
4. تغییر دینامیک فرآیندهای کاری و نمونه های آن دسته از فرآیندهای کاری که در حال بررسی هستند تا در تجارت سازمان درگیر شوند.

علاوه بر نکات و کارهایی که در مطالب قبلی به آنها اشاره گردید، ذیلاً به برخی از قابلیت های یک BPMS ایده آل اشاره می شود:
• بهینه سازی استراتژیک تعریف فرآیندهای کاری با توجه به فرصت های جدیدی که برای کسب و کار به وجود می آید.
• پیاده سازی و تکمیل بهنگام فرآیندهای کاری و تخصیص موثر منابع به فرآیندها، امری بسیار مهم بوده و دومین هدف به شمار می رود.
• توجه به نظارت ارزیابی فرآیندهای کاری؛ با این هدف که مشخص شود اهداف استراتژیک کسب و کار تا چه حد به صورت موثر تحت پوشش قرار گرفته است (این امر نیازمند اطلاعاتی درباره چه هنگام، چه کسی، چرا، چگونه و با چه قیمتی است).
• کیفیت و هزینه (شامل زمان و منابع مورد استفاده در) فرآیندهای کاری که تاثیر زیادی بر ماهیت تجارت سازمان بر جای می گذارد.
• نمونه فرآیندهای کاری باید به گونه ای باشد که اگر یکی از نمونه ها در هنگام اجرا دچار مشکل شد، بقیه فرآیندها بتوانند به کار خود ادامه دهند.
• فرآیندهای کاری توسط ترکیبی از انسان و ماشین انجام می شود، بنابراین ممکن است زمان انجام فرآیند از چند ثانیه تا چند ماه طول بکشد.
• راه های ممکن برای یک نمونه فرآیند کاری اغلب به فرآیند منطقی آن بستگی دارد، بنابراین جداسازی و کنترل جریان داده ها بیشتر اوقات ممکن است به بهینه سازی منجر شود.